Продукти
Търси по:

Съобщаване на нежелани реакции, инциденти, събития или ефекти

При всички лекарства могат да възникнат нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Какво е „Нежелана лекарствена реакция“?
Всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт.

Какво е „Нежелано събитие“?
Всяка неблагоприятна промяна в здравното състояние, наблюдавана при прилагане на лекарствен продукт на пациент, която не е непременно причинно свързана с това лечение.

Какво е „Съобщение за нежелана лекарствена реакция“?
Това е документирана информация за една или повече подозирани нежелани реакции, свързани с употребата на един или повече лекарствени продукти от един пациент. За зачитане на валидността на съобщението за нежелана лекарствена реакция са необходими минимум данни за идентифициране на съобщителя (инициали или адрес, или професия/специалност), на пациента (инициали или възраст, или дата на раждане, или пол), на нежеланата реакция/събитие и на подозирания лекарствен продукт.

Важно!
Винаги четете внимателно листовката преди употреба и особено разделите противопоказания и нежелани лекарствени реакции! Ако получите някаква нежелана реакция, веднага уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в листовката на даден лекарствен продукт нежелани реакции.

Как да съобщите за нежелана реакция?

1. Уведомете Вашия личен лекар или друг медицински специалист (лекар, фармацевт, акушерка, сестра).
Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти (ЗЛПХМ Чл. 184 ал. (2).
От своя страна медицинските специалисти са длъжни да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба (ПРУ) или на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая (ЗЛПХМ – Чл. 184. (1).

2. Съществува и възможност по Ваша преценка да направите директно съобщение за подозирана НЛР в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) чрез националната система за съобщаване: Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: (02) 890 34 17, уебсайт: www.bda.bg.

3. За продукти дистрибутирани от Натурпродукт ООД, като представител на ПРУ и като ПРУ, може да съобщите директно, като използвате посочените данни за 24 часов контакт:

Имейл адрес: safety@naturpro.com
Факс: (02) 971 12 17
или да се обадете на тел.: (02) 979 12 19

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на всяко лекарство.

Тук може да докладвате и за инциденти и събития, свързани с медицински изделия, дистрибутирани от Натурпродукт ООД.

Докладвай »

За докладване на нежелан/сериозен нежелан ефект при употреба на козметичен продукт >>> тук