Продукти
Търси по:

Правила за провеждане на юбилейна томбола

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА ТОМБОЛА
„Нашето списание АПТЕКА достигна 100-ия си брой!“
провеждана от „НАТУРПРОДУКТ“ ООД за период от 15.11.2016 г. до 15.01.2017 г.

I. ОРГАНИЗАТОР

1. Организатор на играта е „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 831391117, със седалище и адрес на управление: град София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4.

2. Настоящите правила за провеждане на томбола „Нашето списание АПТЕКА достигна 100-ия си брой!“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, може да се включи в играта, започва на 15.11.2016 г. и ще продължи до 15.01.2017 г., освен при промени, съгласно т. 19 или т. 20.
Последният ден, в който участниците могат да се регистрират за участие е 15.01.2017 г.

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Право на участие в играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице („Участник“), което в периода от 15.11.2016 до 15.01.2017 г. включително, заяви желание за участие, като се регистрира на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД http://www.naturprodukt.bg и да посочи, предпочитания подарък.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

5. Всеки участник има право на една регистрация за участие, съответно да участва в играта с една регистрация и има право да получи една награда.

6. Участието в играта не е ограничено до местожителство на територията на Република България, съответно в играта могат да участват и участници извън България, като в този случай, при спечелване на награда, участникът следва да посочи адрес за получаване на територията на България.

7. В играта нямат право да участват служители на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД и техни роднини по права линия.

ІV. НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

8. Участниците, спечелили награди, ще бъдат определени на 01.02.2017 г. в централния офис на „НАТУРПРОДУКТ“ в град София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, чрез изтегляне на произволен принцип на 100 (сто) от регистриралите се участници в играта. На всеки от тях ще бъде предоставена съответната предметна награда, посочена от участника, като предпочитан подарък при регистрацията за участие в играта.

9. Изтеглянето на спечелилите участници се извършва от комисия в състав от трима членове, назначена от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол.

10. Имената на спечелилите участници се обявяват на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД www.naturprodukt.bg. Обявяват се само първо име и фамилно име на спечелилите участници с цел защита на техните лични данни.

Освен имената на печелившите участници, се теглят и имената на 10 (десет) резервни спечелили участници, в случай че не всички от първоначалните 100 изтеглени участника, бъдат открити или не потърсят наградата си след уведомяване от Организатора.

11. Организаторът предоставя, като предметни награди, на всеки спечелил участник посочения при регистрацията предпочитан подарък, избран измежду следните:

  1. Комплект „Проблеми с венците“ – Паста и четка за зъби ЛАКАЛУТ актив
  2. Комплект „Грижа за детските зъбки“ – Паста и четка за зъби ЛАКАЛУТ за деца (до 4 год., от 4 до 8 год. или от 8 год.)
  3. Коплект „Мултивитамол – сироп и бонбони за деца + дигитален термометър ( сироп до 6 год. или над 6 год.)
  4. Комплект „Сенсибел – Грижа за мен и мама (Балсам и душ-олио)
  5. Комплект „Грижа за мускулите и ставите“ АлгаСан Балсам и лосион
  6. Подарък „Грижа за сухата кожа“ Долива интензив

Организаторът не е производител на посочените предмети награди.

12.1. На всеки спечелил участник се изпраща съобщение по посочения в регистрацията Е-мейл адрес. Спечелилият участник следва да се свърже с „НАТУРПРОДУКТ“ ООД по имейл или телефон в седемдневен срок, за да посочи адрес за получаване на наградата. Непотърсени награди до 28.02.2017 г. остават в собственост на Организатора.

12.2. Ако в срока по горната точка останат непотърсени награди (т.е. не всички спечелили участници се свържат с Организатора, за да посочат адрес за получаване), след изтичане на нов срок от пет дни, Организаторът обявява имената на 10-те резервни спечелили участници, или съответния брой непотърсени награди, които ще бъдат изпратени на резервите участници.
Имената на спечелилите резервни участници се обявяват след изтичане на срока по горния параграф, т.е. на 28.02.2017 г.

13. Предметните награди се изпращат по куриер до всеки от спечелилите участници на адрес, посочен от участника в срок до 15 (петнадесет) дни след предоставяне на адрес за получаване на наградата по предходната точка.
Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

V. ПУБЛИЧНОСТ

14. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД www.naturprodukt.bg.

15. Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът потвърждава, че се е запознал с настоящите правила и приема техните условия, както и че се съгласява да участва в промоционални
събития и публикации в медиите, в случай че бъде изтеглен за спечелил участник.

VI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

16. Организаторът запазва право да отстрани участник при неспазване на настоящите правила или при опит за измама.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17.1 Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът дава съгласие за събиране и съхраняване на негови лични данни за целите на провеждането на играта, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти, предлагани на българския пазар от „НАТУРПРОДУКТ“ ООД.)

17.2. При провеждане на играта Организаторът спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, предоставени от участниците за участие в играта, като ги запази конфиденциални и ги използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите правила. Всеки един участник има право на достъп до своите данни, съхранявани при Организатора, както и да извършва промени /корекции в предоставените на Организатора лични данни.

17.3. Организаторът на играта е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

18. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани в база данни на Организатора.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

19. Организаторът запазва право да прекрати играта по всяко време, при настъпване на независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното провеждане и не могат да бъдат отстранени от Организатора. Прекратяването на играта се обявява по реда т. 14 по-горе.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

20. Организаторът запазва право по негова преценка да изменя или допълва настоящите правила, предмета на играта или раздаваните предметни награди. Всички промени в играта Организаторът обявява по реда на т. 14.

Промени в сроковете за провеждане на играта или датата на изтегляне на спечелилите участници се обявяват по същия начин.

21. Допълнителна информация за играта всеки участник може да получи на място в офиса на Организатора – град София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4 или на тел. 02-9791219.

22. Споровете между Организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния български съд по седалището на Организатора.

Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 14.11.2016 г. 

Скъпи последователи,

Екипът на НатурПродукт България отправя апел към всички Вас:

Нека заедно бъдем отговорни и дисциплинирани, за да излезем от тази ситуация възможно най-скоро!
Нека спазваме няколко основни правила, при посещение в Аптеката, защото в момент, като този Фармацевтите са едни от най-важните хора за цялото общество и имат нужда от нашите разбиране, грижа и подкрепа. Ето какви съвети дават самите те, а ние ги подкрепяме с две ръце.

➡️ Ограничете посещението в аптеката на възрастни хора. По възможност нека младите, пълнолетни членове на семейството, се включат в осигуряването на медикаментите!
➡️ Посещавайте аптеката само в краен случай!
➡️ В аптеката влизайте само ако вътре има по-малко от 2-ма други посетители!
➡️ При влизане в аптеката носете предпазно средство на устата и носа си. Това не е задължително да бъде медицинска маска, може да бъде и просто шал или самоделно направена такава.
➡️ Бъдете търпеливи, всеки ще бъде обслужен.
➡️ След напускане на аптеката не пипайте очите и носа си преди да измиете ръцете си старателно със сапун в продължение на поне 30 сек!
➡️ Проявете разбиране ако фармацевтите са изморени и ви обслужват бавно. Натоварването върху тях огромно.

Нека бъдем задружни и отговорни към себе си и към хората около нас!
Заедно можем повече!
Да пазим Живота!